ENG | TH

WELCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง
WElCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง

#10สัญญาณเตือนว่าธุรกิจกำลังมีปัญหา

featured image

การทำธุรกิจสิ่งที่ควรวิเคราะห์ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะเป็นสัญญาณเตือนหรือบ่งบอกให้รู้ว่าธุรกิจหรือกิจการของเรากำลังเดินไปหน้าหรือเริ่มมีปัญหา ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่กำลังสนุกหรือเพลิดเพลินกับยอดขายและรายได้จนบางครั้งอาจมองข้ามจุดเริ่มต้นของปัญหา ที่หากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อกิจการได้

#10 สัญญาณเตือนว่าธุรกิจกำลังมีปัญหา

1.ส่วนแบ่งการตลาดเริ่มน้อยลง มีสินค้าลักษณะใกล้เคียงวางจำหน่ายในตลาดเพิ่มมากขึ้น บ่งบอกให้รู้ว่ามีคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบกับธุรกิจได้ในอนาคต

2.สินค้ามีอายุนานขึ้น หมายถึงสินค้าที่ผลิตออกมาตกรุ่นหรือตกค้างมากขึ้น สังเกตได้จากป้ายชื่อป้ายสินค้าหรือทะเบียนสินค้า

3.มีปัญหาด้านคุณภาพและความเชื่อถือ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีสินค้าลอกเลียนแบบ หรือขั้นตอนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน พนักงานไม่มีคุณภาพ

4.มีวิธีการผลิตที่ล้าสมัย ทำให้คู่แข่งพัฒนาตามทันหรือพัฒนาไปไกลกว่า

5.มีการเข้าออกของแรงงาน พนักงานลาออกบ่อยๆทำให้ต้องเปิดรับพนักงานใหม่ๆอยู่เสมอ

6.ความสัมพันธ์ของบุคลากรเริ่มมีปัญหา ถึงแม้จะมีการแบ่งแผนกแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น มีป้ายชื่อหรือสายคล้องคอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ก็ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

7.การจัดการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางธุรกิจ เช่น มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน แต่การทำงานของพนักงานยังขาดประสิทธิภาพ หรือเพิ่มบุคลากรแต่การผลิตยังไม่เพิ่มขึ้น

8.ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการและพนักงาน ซึ่งอาจมีปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาทุจริต

9.การส่งสินค้าล่าช้า บ่งบอกถึงคุณประสิทธิภาพหรือการบริหารงานต่ำกว่ามาตรฐาน

10.กำไรและปริมาณสินค้าลดลง บ่งบอกถึงขั้นตอนการผลิตมีปัญหาหรือมีปัญหาด้านการตลาดและอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขให้ทันเวลา ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะ10 สัญญาณเตือนที่กล่าวมาบ่งบอกให้รู้ว่าธุรกิจกำลังมีปัญหา

คุณสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้เพียง
ลงทุนหลักแสน กำไรหลักล้าน

ที่ตั้งบริษัท : 50/36-38 ถ.เทศบาล 8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000