ENG | TH

WELCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง
WElCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง

ระบบ HACCP คืออะไร ??

featured image

ระบบ HACCP คืออะไร ??

azard Analysis and Critical Control Poin หรือ HACCP คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ ระบบการจัดการคุณภารด้านความปลอดภัย ซึ้งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยถือเป็นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด

HACCP ป้องกันอันตรายมี 3 สาเหตุ

 1. อันตรายจาก ชีวภาพ เช่น สารพิษ
 2. อันตรายจากสารเคมี เช่น สารเคมีที่ใช้โรงงาน
 3. อันตรายทางกายภาพ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ

ประโยชน์ของระบบ HACCP

 1. เป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยกับอาหารโดยครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเพราะปลูก การเก็บ การรับวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา การจัดส่ง และจัดจำหน่าย จนถึงการเตรียมการปรุง หุงต้มของผู้บริโภค
 2. เป็นระบบที่เปลื่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการประกันคุณภาพ  
 3. เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง
 4. ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 5. เป็นระบบที่สามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่น
 6. เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

หลักการของระบบ HACCP มี 7 ประการ

 1. ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย (Conduct a hazard analysis) : ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
 2. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Determine the Critical Control Points (CCPs)) : กำหนดจุดการปฏิบัติขั้นตอนการทำงานซึ้งสามารถจะทำการควบคุม เพื่อกำจัดอันตรายหรือลดโอกาสการเกิดอันตราย เรียกว่าจุด CCP
 3. กำหนดค่าวิกฤต (Establish critical Limit (s)) : ซึ่งควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมั่นใจว่าจุก CCP อยู่ภายใต้การควบคุม โดยเกณฑ์ที่มักใช้ ได้แก่ อุณหภูมิ,เวลา,pH, ความขึ้นค่าวเตอร์แอดดิวีดี (Aw) เป็นต้น
 4. กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Establlish a system to monitor control of the CCP) : กำหนดระบบในการเฝ้าระวังจุดวิกฤต โดยการกำหนดแผนการทดสอบหหรือการเฝ้าสังเกตตรวจวัดค่าต่างๆ ที่ต้องควบคุม ซึ่งวิธีการตรวจติดตามนั้นอาจอาศัยหลักการตอบคำถามเกี่ยวกับการตรวจติดตาม ดังนี้
     – What
     – How
     – When
     – Why
     – Where
     – Who
     – Record
 5. กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that particular CCP is not under control) : แนวทางดำเนินในการแก้ไขมีดังนี้
     – แนวทางการแก้ไขในส่วนของกระบวนการผลิต
     – แนวทางการแก้ไขในสวนของผลิตภัณฑ์
 6. กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP (Establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working effectively) : การทวนสอบ หมายถึง การใช้วิธีทำ วิธีปฎิบัติงาน การทดสอบและการประเมินผลต่างๆ
 7.  กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ : เอกสารและบันทุึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Haccp ควรมีระบบการจัดทำการควบคุม และการจัดเก็บเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าถูกต้องตามที่กำหนดใน Haccp Plan หรือไม่

คุณสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้เพียง
ลงทุนหลักแสน กำไรหลักล้าน

ภายใต้แบรนด์สินค้าที่คุณต้องการ 
ด้วยมาตรฐาน อย. / GMP CODEX / HACCP / HALAL

ที่ตั้งบริษัท : 50/36-38 ถ.เทศบาล 8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000