ENG | TH

WELCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง
WElCOME TO F.Ver HEALTH (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เเละ เครื่องสำอาง

มาทำความรู้จักHALALมาตรฐานผลิตอาหารเสริมระดับโลก

featured image

มาทำความรู้จักHALALมาตรฐานผลิตอาหารเสริมระดับโลก

  มาตรฐาน HALAL เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่คนผลิตอาหารเสริมต้องรู้จัก เพราะในปัจจุบันตลาดอาหารเสริมฮาลาลถือว่าเป็นตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ เครื่องหมายฮาลาลกับเอาหารเสริมเเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ตลาดโลกมีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิม คาดว่าในปี 2030 ชาวมุสลิมทั่วโลกจะมีถึง 2.2 พันล้านคน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศอินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีประชากรใช้เครื่องสำอางฮาลาลจำนวนมากค่ะ
                มาตรฐานฮาลาลจึงเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่มีบทบาทสำคัญที่ ผู้ผลิตอาหารเสริม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการขยายฐานลูกค้าเพื่อการส่งออกนอกประเทศ จำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม, มาตรฐานของโรงงานผลิตอาหารเสริม, วัตถุดิบที่นำมาผลิต รวมไปถึงการขนส่ง
                 

 ฮาลาล  มาจากภาษาอาหรับหมายถึง “อนุมัติ” หรือ “อนุญาต” ตามศาสนบัญญัติหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุมัติภายใต้หลักนิติศาสตร์อิสลาม เช่น อนุมัติให้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาล เป็นต้น การมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ฮาลาลบนฉลากเครื่องสำอางนั้น จึงเป็นการบ่งบอกว่าสินค้านั้นได้รับอนุญาตให้ใช้และถูกต้องตามศาสนาอิสลามค่ะ

กระบวนการที่โรงงานผลิตอาหารเสริมใช้ในการผลิต

 

  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องแสดงเอกสารบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและบันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีประสิทธิผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลพิจารณาเมื่อมีการตรวจรับรองผลกระทบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เช่น การตรวจรับวัตถุดิบ การล้าง การขัดเก็บวัตถุดิบสำเร็จรูป การกำหนดรหัสผลิตภัณฑ์หรือการให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับคณะกรรมการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลการออกแบบและการพัฒนา และ ระบุปัญหาและเสนอการดำเนินการที่จำเป็น
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องควบคุมการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลไม่ให้ปะปนกับภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮะรอม
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ และสินค้ารอการผลิตตามประกาศนี้ โดยมีการบ่งชี้สถานการณ์เก็บรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ทำการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล ต้องไม่ปนเปื้อน ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ตลอดกระบวนการผลิต พนักงานต้องทำความสะอาดก่อนเข้าไลน์การผลิต
  • โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วนั้นไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ทั่วไป บันทึกการเก็บรักษาและขนส่งด้วย

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ ของเรามีมาตรฐานฮาลาลเช่นเดียวกัน และเรารับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากลและสามารถดำเนินขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาลให้กับทุกท่านที่ต้องการผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางฮาลาลเพื่อการส่งออกนอกประเทศได้อีกด้วย